Wat zijn mijn rechten?

Als je seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, ga je door verschillende fases van verwerking. Een van deze fases is het onderzoeken of je aangifte kan en wil doen. Om hier een keuze in te maken vraag je je waarschijnlijk af: wat zijn eigenlijk mijn rechten? Wat zegt de wet dat wel en niet mag en wat komt daar allemaal bij kijken? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet!

Strafbaar*

*Disclaimer: onderstaande gevallen zijn wettelijk strafbaar. In realiteit zijn omstandigheden helaas vaak ingewikkelder waardoor er in sommige gevallen geen straf wordt uitgedeeld. Dit verschilt per situatie. Wij kunnen alleen informatie uit het wetboek halen en kunnen geen advies geven over persoonlijke situaties.

Onder aanstootgevende handelingen valt o.a. het laten zien van geslachtsdelen zonder toestemming en/of op openbare plekken. Dit is strafbaar. In het wetboek wordt dit ook wel ‘schennis van de eerbaarheid’ genoemd.

Wat staat er in het wetboek?
“Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.” (Artikel 239 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Met het tonen van aanstootgevende afbeeldingen of voorwerpen wordt bijvoorbeeld bedoeld het ongewenst tonen van pornobeelden of ander pornografisch materiaal. De officiële term hiervoor is “afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid”. Dit is strafbaar. 

Wat staat er in het wetboek?
“Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat een afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid is en die afbeelding of dat voorwerp:

op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk tentoonstelt of aanbiedt;
aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.” (Artikel 240 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Goed om te weten: als de rechter oordeelt dat het materiaal schadelijk is voor jeugdigen onder de 16 jaar oud en het materiaal wordt ook aangeboden aan jeugdigen onder de 16 jaar oud, valt dit ook onder artikel 240a van de wet. 

Het bezitten, maken, doorsturen, aanbieden, openlijk tentoonstellen, etc., van kinderporno is strafbaar. Bij kinderporno gaat het hierbij om al het beeldmateriaal waar kinderen onder de 18 jaar op te zien zijn (dus ook foto’s). 

Wat staat er in het wetboek?
“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding — of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding — van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.” (Artikel 204b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht). 

LET OP: Het bezitten van een foto van een pornografische foto van een minderjarige wordt dus ook beschouwd als het bezitten van kinderporno. Zorg dat je hier goed op let. Krijg je ooit een foto toegestuurd van iemand om welke reden dan ook en twijfel je of de persoon op de foto ouder dan 18 is? Verwijder deze foto dan direct van je telefoon en wijs de persoon die het heeft doorgestuurd erop dat diegene in het bezit is van kinderporno.

Verkrachting (lees; de definitie van verkrachting uit artikel 242 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht) is strafbaar. We vinden het belangrijk om dit expliciet te benoemen, omdat bepaalde andere ongewenste seksuele handelingen zoals bijvoorbeeld vormen van orale seks helaas nog niet strafbaar zijn. Momenteel is het zo geregeld dat je het pas verkrachting kan noemen als iemand ongewenst is binnengedrongen in jouw lichaam.

Wat staat er in het wetboek?
Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (artikel 242 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

Verkrachting wanneer het slachtoffer onder invloed is van drank, drugs of andere verdovende middelen, onmachtig of beperkt is of op een andere manier ontoerekeningsvatbaar is, wordt volgens het Nederlands Wetboek van Strafrecht geen verkrachting genoemd. Dit valt onder een andere wet namelijk de wet “gemeenschap met een bewusteloze, onmachtige of gestoorde”. 
Hier zijn dus ook andere straffen voor dan voor verkrachting (zoals gedefinieerd in het wetboek). 

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (Artikel 243 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht)

Verkrachting wanneer het slachtoffer jonger dan 16 jaar is, valt ook niet onder de verkrachtingswet. Dit valt onder de wet ‘gemeenschap met iemand beneden 16 jaar’.
Voor verkrachting van iemand onder de 12 jaar is weer een aparte wet. Dit omdat het wetboek andere straffen hanteert voor de verschillende leeftijden.   

Wat zegt het wetboek?
“Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (Artikel 244 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

“Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (Artikel 245 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

Aanranding is strafbaar. Wat valt onder aanranding volgens de wet is het dwingen van een ander tot ontuchtelijke handelingen, ofwel, gedwongen seksuele handelingen. De definitie lijkt een beetje op die van verkrachting, maar het grote verschil is dat bij verkrachting het daadwerkelijk binnentreden van het lichaam moet worden bewezen. Bepaalde vormen van orale seks vallen dus niet onder verkrachting maar wel onder aanranding. 

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (Artikel 246 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

 

Een andere vorm van verkrachting die niet onder de verkrachtingswet valt is het uitvoeren van seksuele handelingen bij of met personen die ontoerekeningsvatbaar zijn, zoals bewustelozen, onmachtige, beperkten of kinderen. Ook deze wet lijkt weer veel op andere wetten zoals de wet ‘gemeenschap met een bewusteloze, onmachtige of gestoorde’ en de wet ‘gemeenschap met iemand beneden 16 jaar’. 

Het verschil tussen deze wet en de twee hierboven genoemd is dat het niet gaat over het binnendringen van het lichaam bij deze wet. Het gaat hierbij om alle andere seksuele handelingen. Dat is het verschil tussen ‘ontucht’ en ‘gemeenschap’. 

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 247 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Het verleiden van minderjarige om seksuele handelingen uit te voeren door bijvoorbeeld het aanbieden van diensten, geld, hulp of andere ruil- en afpersmiddelen, is strafbaar. Hieronder valt bijvoorbeeld Grooming. 

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt of iemand die zich, al dan niet met een technisch hulpmiddel, waaronder een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, voordoet als een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 248a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Iemand die seksuele handelingen verricht met iemand tussen de 16 en de 18 jaar die zich hiervoor beschikbaar stelt is strafbaar. Deze wet lijkt op de wet ‘gemeenschap met iemand beneden de 16 jaar’ en ‘ontucht met een bewusteloze, gestoorde of kind’ maar is anders omdat deze wet speciaal is opgesteld om minderjarige prostitutie te straffen en voorkomen.  Daarom is het specifiek gericht op jeugdigen tussen de 16 en de 18 jaar. 

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 248b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Seksshows door of met kinderen zijn verboden. Ook het tonen van kinderporno op hiervoor speciaal bedoelde gelegenheden vallen onder deze wet. Niet alleen het organiseren, maar ook het aanwezig zijn bij of meewerken aan deze gelegenheden is strafbaar.

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 248c van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Een minderjarige onder de 16 jaar getuige laten zijn van het uitvoeren van seksuele handelingen is strafbaar.

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 248d van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Grooming, ofwel, je voordoen als iemand anders op het internet om minderjarigen te lokken voor seks, is strafbaar. 

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst aan een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of iemand die zich, al dan niet met een technisch hulpmiddel, waaronder een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, voordoet als een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken te vervaardigen, wordt, indien hij enige handeling onderneemt tot het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 248e van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

Met aanzetten tot ontucht wordt bedoeld het dwingen van een derde persoon om seksuele handelingen uit te voeren met een minderjarige. 

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, het plegen van ontucht door een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (Artikel 248f van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Het uitvoeren van seksuele handelingen waarbij misbruik wordt gemaakt van gezag of vertrouwen is strafbaar. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om seksuele handelingen met je (stief)kind of leerling. Ook valt hieronder ongewenste seksueel contact met een baas, ambtenaar, dokter, etc.

Wat staat er in het wetboek? 
“1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

 
2. Met dezelfde straf wordt gestraft:
de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen;
de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen;
degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.” (Artikel 249 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

Deze wet lijkt een beetje op artikel 249 (ontucht met misbruik van gezag en of vertrouwen) echter, bij deze wet gaat het om het aanzetten van een persoon onder jouw gezag tot seksuele handelingen met een derde. Dit wordt in het wetboek ook wel koppelarij genoemd.

Wat staat er in het wetboek?
1. Wordt gestraft:

 • met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert
 • met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die, buiten de gevallen genoemd onder 1°, het plegen van ontucht door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert.

2. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf een gewoonte maakt, kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

 

Het toedienen van bedwelmende drank aan iemand anders is strafbaar. Dit heeft niet in eerste instantie meteen met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken, maar komt wel vaak voor in combinatie met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarom kan een persoon die iemand bedwelmd en vervolgens verkracht een hogere straf krijgen. 

Wat staat er in het wetboek?
“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: 

 • hij die aan iemand die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert, bedwelmende drank verkoopt of toedient;
 • hij die een kind beneden de leeftijd van zestien jaren dronken maakt;
 • hij die iemand door geweld of bedreiging met geweld dwingt tot het gebruik van bedwelmende drank.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
 
3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.” (Artikel 252 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Het afstaan of overlaten van kinderen aan het gezag van een derde meerderjarige, met de wetenschap dat deze derde persoon het kind op welke manier dan ook in gevaar brengt is strafbaar. Ook dit is weer een wet die niet een direct verband heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook dit komt vaak in combinatie met seksueel grensoverschrijdend gedrag voor. 

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die een onder zijn wettig gezag staand kind beneden de leeftijd van twaalf jaren aan een ander afstaat of overlaat, wetende dat het tot of bij het uitoefenen van bedelarij, van gevaarlijke kunstverrichtingen of van gevaarlijke of de gezondheid ondermijnende arbeid zal worden gebruikt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 253 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Het uitvoeren van seksuele handelingen met dieren is strafbaar.

Wat staat er in het wetboek?
“Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 254 van het Wetboek van Strafrecht).

Beelden van seks met dieren tonen, verspreiden, openlijk tentoonstellen, bezitten, etc., is strafbaar.

Wat staat er in het wetboek?
“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding — of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding — van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.” (Artikel 254a van het Wetboek van Strafrecht).

Wanneer (je vermoedt dat) iets dat jij hebt meegemaakt valt onder een van de bovenstaande wetten en je wil wellicht aangifte doen, kun je terecht bij de politie. Op deze pagina van de politie Nederland vind je meer informatie over aangifte doen en wat daar allemaal bij komt kijken. 
Wel willen we je nogmaals verwijzen naar de disclaimer bovenaan deze pagina. Wij kunnen helaas niet garanderen dat je aangifte altijd in behandeling wordt genomen, ook niet als jouw situatie onder een van de bovenstaande wetten valt. 

(Nog) niet strafbaar

Hieronder vind je een overzicht van de vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die helaas (nog) niet strafbaar zijn. 

Straatintimidatie is officieel (nog) niet strafbaar. Er is wel een wetsvoorstel geweest om straatintimidatie te verbieden, maar de rechter heeft geoordeeld dat dit wetsvoorstel in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. 

Gelukkig komt er wel steeds meer aandacht voor straatintimidatie en wordt er al weer opnieuw aandacht gevraagd voor een verbod. Houd onze nieuwspagina in de gaten voor updates over nieuwe wetten en wetaanpassingen.

Seksuele intimidatie is een breed begrip. Het begrip is ook voor iedereen anders. Seksuele intimidatie ansich is niet strafbaar en wordt dan ook niet genoemd in het Nederlandse wetboek van strafrecht. 

Bepaalde vormen van seksuele intimidatie kunnen wel onder bijvoorbeeld aanranding vallen. In dat geval worden ze strafbaar gesteld door artikel 246.
Kijk dus in het geval van seksuele intimidatie goed naar wat er precies gebeurd is om te kunnen oordelen of het strafbaar is of niet. In de kolom ‘strafbaar’ vind je alle wetten rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag en ook de definitie hiervan in het wetboek. 

Zoals ook al beschreven bij artikel 242 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, waar ‘verkrachting’ strafbaar wordt gesteld, wordt verkrachting in de wet gedefinieerd als ‘het ongewenst binnendringen van het lichaam’. 

Er is een hoop mis met deze wet, waardoor vele gevallen van verkrachting helaas niet strafbaar kunnen worden gesteld. 
Om een dader van verkrachting strafbaar te stellen, moet er allereerst bewezen worden dat het lichaam ongewenst is binnengedrongen. Er moet dus bewijs zijn dat de persoon die is verkracht duidelijk heeft aangegeven dit niet te willen en dat het lichaam op welke manier dan ook is binnengedrongen. 

Dit betekent dat verkrachting niet strafbaar is als:

 • Je verkracht bent zonder binnendringing van het lichaam, bijvoorbeeld door orale seks.
 • Je niet duidelijk ‘nee’ hebt gezegd omdat je bijvoorbeeld verstijfde, bang was, gedwongen of gemanipuleerd bent of door een andere reden niet in staat was om ‘nee’ te zeggen. 

Wat kan ik wel doen?

Als een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag die jij hebt meegemaakt niet strafbaar is, je situatie niet binnen de bestaande wetten valt of de dader om welke reden dan ook niet kan worden vervolgd voor wat hij heeft gedaan, is dat extreem pijnlijk. 
In sommige gevallen kun je wel op een andere manier actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de dader verantwoordelijk wordt gehouden voor diens acties. 

 • Als het geval in een school- en/of werkomgeving heeft plaatsgevonden, kan het zijn dat hier iets over is opgenomen in de richtlijnen of regelementen van de organisatie. Ook staan er regels over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Arbowet (wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen). 
  Benader je leidinggevende of ander contactpersoon die je vertrouwt binnen de organisatie en leg het geval aan diegene voor. 
  Als je niet serieus wordt genomen kan je je leidinggevende eventueel wijzen op de Arbowet en de organisatiereglementen. Je kunt er voor kiezen om in het uiterste geval een rechtszaak aan te spannen tegen het bedrijf, al zorgt dit er vaak niet voor dat de dader verantwoordelijk wordt gesteld. 

 • Wanneer jouw geval niet onder een bestaande wet valt en het geval niet heeft plaatsgevonden binnen een school- of werksituatie, kun je helaas niet veel doen om de dader verantwoordelijk te stellen. Je kunt wel dingen doen voor jou eigen verwerkingsproces.
  Hier moet iedereen diens eigen weg in vinden. Het kan helpen om met mensen die je vertrouwt in gesprek te gaan , je ervaringen te delen of juist ervaringen van andere mensen te lezen. Ook kan je inzetten voor andere mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt helpen om het te verwerken. Maar nogmaals; iedereen heeft hier diens eigen proces in, niets is goed of fout.